ദയയോടേശു നാഥനേ

ദയയോടേശു നാഥനേ കടാക്ഷിക്കേണമേ-
രക്ഷ നീ നല്‍കേണമേ

ആധി വ്യാധി സങ്കടങ്ങള്‍ അകറ്റും വല്ലഭാ
സുഖം അരുളും നല്ലവാ

നോവും പാടും വേദനകളും ഒഴിക്കും വൈദ്യനേ-
ഇമ്പം പെരുക്കും നിത്യനേ

നോക്കി സര്‍വ്വ സങ്കടങ്ങള്‍ നീക്കും ശക്തനേ-
ഇങ്ങും നോക്കുകന്‍പനേ-

അടിയാര്‍ ചെയ്ത പാതകങ്ങള്‍ മോചിക്കേണമേ-
കൃപ ശോഭിക്കേണമേ-

നിന്റെ നാമത്തിന്‍ നിമിത്തം കേട്ടരുളുകേ-
ജപം യേശുനാഥനേ-