എന്‍ ജീവിതമാം ഈ മരക്കൊമ്പില്‍

എന്‍ ജീവിതമാം ഈ മരക്കൊമ്പില്‍
നിന്റെ വരവിനായ് കാത്തിരിപ്പൂ
എന്‍ നാമമൊന്നു നീ വിളിക്കുവാനായി
ആശയോടിന്നു ഞാന്‍ പാര്‍ത്തിരിപ്പൂ

കദനം തിങ്ങുമെന്‍ കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍
കരുണ തന്‍ കടാക്ഷമായൊന്നണയൂ
പങ്കില നിമിഷങ്ങള്‍ മറന്നിടാം ഞാനിനി
ചാരേ വരുന്നു ഞാന്‍ വിരുന്നൊരുക്കാന്‍
നിനക്കായ് വിരുന്നൊരുക്കാന്‍ വിരുന്നൊരുക്കാന്‍

സ്വാര്‍ത്ഥത പുകയും ഈ മരുഭൂമിയില്‍
കൈമുതല്‍ മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ പങ്കുവയ്ക്കാം
കൈവിരല്‍ തുമ്പൊന്നു നീട്ടി നീയെന്നുടെ
കന്മഷമെല്ലാം അകറ്റുകില്ലേ
ഇന്ന് അകറ്റുകില്ലേ