യേശുനാമം ജീവ

യേശുനാമം ജീവ നാദം
യേശുപാദം എന്‍ സങ്കേതം
യേശുനാമം ജീവ ദായകം

പാരില്‍ സമസ്ത ദേശക്കാരും
ഭാഷക്കാരും സ്തുതിച്ചു പാടും - യേശു..

അന്ധകാര മതകുഠാരി
അഖിലര്‍ക്കും സന്തോഷകാരി- യേശു..

അതിശയങ്കര വിശുദ്ധ രക്ഷകന്‍
ആനന്ദം തരും ദൈവ ആത്മജന്‍ - യേശു..

മഹസുര നഭോതലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം
മഹത്വശോഭകള്‍ കാണിച്ചീടുന്ന - യേശു..

എളിയ പാപിയിന്‍ യാചനകള്‍
ഏക പരനിന്‍ തിരുമുന്‍ ചേര്‍ക്കും - യേശു..