എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ

എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ നിന്‍ സമീപേ;
അങ്ങെന്നെ ചേര്‍പ്പതോ ക്രൂശായാലും;
എന്‍ ഗീതം എന്നതോ
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ നിന്‍ സമീപേ.

എന്‍ യാത്രയില്‍ ഇരുള്‍ വന്നെന്നാലും
ആശ്വാസം ലോകത്തില്‍ ഇല്ലാഞ്ഞാലും;
എന്‍ നിദ്രാകാലത്തും
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ നിന്‍ സമീപേ.

നീ വച്ച പങ്കെല്ലാം കൃപാദാനം
പോകാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം എല്ലാം കാണിക്കേണം;
മുന്‍ നില്‍ക്കും ദൂതര്‍ക്കും
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ നിന്‍ സമീപേ.

ആനന്ദം പൂണ്ടു ഞാന്‍ മുന്‍ വന്നാലും
ലോകങ്ങള്‍ക്കങ്ങു ഞാന്‍ ചേര്‍ന്നെന്നാലും;
അങ്ങെന്നും പാടും ഞാന്‍
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ നിന്‍ സമീപേ