നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍

നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്റെ പാലകന്‍
നീ എന്റെ അഭയ സ്ഥാനം (2)

നീറിടും വേളയില്‍ നീ എനിക്കേകിടും
നന്മയിന്‍ നീരുറവ (2)

നീ ഞങ്ങള്‍ക്കേകിടും നന്മകള്‍ ഓര്‍ത്തെന്നും
പാടിടും സ്തുതി ഗീതങ്ങള്‍
ആകുല നേരത്തും ആനന്ദ ഗാനങ്ങള്‍
പാടി ഞാന്‍ ആശ്വസിക്കും (നീറിടും..)

ജീവിത സാഗരേ ഘോരമാം അലകള്‍
അടിക്കടി ഉയര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍
കര്‍ത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചാര്‍ക്കുവിന്‍
സ്തോത്ര യാഗം കഴിപ്പിന്‍ (നീറിടും..)