മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന

മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്ലഹേമില്‍ (2)
യൗസേപ്പും മേരിയും മുട്ടി വിളിക്കുന്നു
ഈ ലോകനാഥനിടം തരില്ലേ (2) (മഞ്ഞു..)

അകമേയിടമൊന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞന്നു
കാലിത്തൊഴുത്തൊന്നു അഭയമായ് മുന്നില്‍ (2)
പാരിന്റെ നാഥന്‍ പിറക്കും ഈ പുല്‍ക്കൂട്
മണ്ണിന്റെ മക്കള്‍ക്കടങ്ങാത്തനുഗ്രഹം (2) (മഞ്ഞു..)

ഹേമന്തരാവിന്നൊരാന്ദമായന്നു
ഹര്‍ഷം വിതയ്ക്കാന്‍ ജനിച്ചോരെന്‍ നാഥാ (2)
ആമോദം പൂക്കുന്ന കദനം തളിര്‍ക്കുന്ന
മര്‍ത്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കൊടുങ്ങാത്ത സായൂജ്യം (2) (മഞ്ഞു..)