അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി
അണയുന്നൊരു സമയേ
അതിയായ് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാന്‍ കൃപ
അരുള്‍ക യേശുപരനേ

രജനീയതിലടിയാനെ നീ
സുഖമായ് കാത്ത കൃപയ്ക്കായ്
ഭജനീയമാം തിരുനാമത്തി-
ന്നനന്തം സ്തുതി മഹത്വം

എവിടെല്ലാമിശയില്‍ മൃതി
നടന്നിട്ടുണ്ടു പരനേ!
അതില്‍ നിന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച
കൃപയ്ക്കായ് സ്തുതി നിനക്ക്

നെടുവീര്‍പ്പിട്ടു കരഞ്ഞീടുന്നു
പല മര്‍ത്യരീസമയേ
അടിയനുള്ളില്‍ കുതുകം - തന്ന
കൃപയ്ക്കായ് സ്തുതുതി നിനക്ക്

കിടക്കയില്‍വെച്ചരിയാം സത്താ-
നടുക്കാതിരിപ്പതിനെന്‍
അടുക്കല്‍ ദൂതഗണത്തെ കാവ-
ലണച്ച കൃപയനല്പം

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെ-
ന്നരികെ നിന്നു കൃപയാല്‍
ഉറങ്ങാതെന്നെ ബലമായ് കാത്ത
തിരുമേനിക്കു മഹത്വം

അരുണന്‍ ഉദിച്ചുയര്‍ന്നിക്ഷിതി-
ദ്യുതിയാല്‍ വിളങ്ങീടുംപോല്‍
പരനേയെന്‍റെ അകമേ വെളി-
വരുള്‍ക തിരുകൃപയാല്‍