ജീവിത ഗര്‍ത്തത്തില്‍ അലയും

ജീവിത ഗര്‍ത്തത്തില്‍ അലയും എന്മനം
കാരുണ്യ രാജനെ പുല്‍കിടുമ്പോള്‍
കനിവിന്റെ നാഥന്‍ അലിവോടെന്നും
ശാശ്വത സൗഭാഗ്യം പകര്‍ന്നരുളി

നീര്‍പ്പോളകള്‍ പോലെ നിഴല്‍ മായും പോലെ
മനുജനീ മഹിയില്‍ മണ്ണടിയുമ്പോള്‍ (2)
സ്വര്‍ഗ്ഗ പിതാവേ നിന്‍ മുന്നില്‍ ചേരാന്‍
സന്തതമെന്നേ അനുഗ്രഹിക്കൂ (ജീവിത..)

മാനവ മോഹങ്ങള്‍ വിനയായ് ഭവിക്കും
നിരുപമ സൂക്തികള്‍ ത്യജിച്ചിടുമ്പോള്‍ (2)
ക്രിസ്തു ദേവാ എന്‍ മിഴികള്‍ക്കങ്ങേ
കല്‍പ്പനയെന്നും പ്രഭ തൂകണമെ (ജീവിത..)