മാ പരിശുദ്ധാത്മനേ

മാ പരിശുദ്ധാത്മനേ
ശക്തിയേറും ദൈവമേ
വന്നു രക്ഷിക്കേണമേ - വേഗമേ

പാപിയെന്നുള്ളില്‍ ന്യായങ്ങള്‍
വാദിച്ചുണര്‍ത്തീടുക എന്‍
പാപവഴികള്‍ തോന്നിക്കുക - വേഗമേ

പാപബോധം നല്‍കുക നീ
നീതിന്യായ തീര്‍പ്പിനെയും
പക്ഷമോടിങ്ങോര്‍മ്മ നല്‍കുക - വേഗമേ

യേശുവോടു ചേരുവാനും
സത്യം ഗ്രഹിച്ചീടുവാനും
എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചടുപ്പിക്ക - വേഗമേ

നല്ല ജീവ വിശ്വാസവും
മോക്ഷഭാഗ്യ മുദ്രയതും
നല്‍കുക വീണ്ടും ജനനവും - വേഗമേ

പരിശുദ്ധനാക്കുകെന്നെ
പഠിപ്പിക്ക ദൈവഹിതം
പരനേ വഴിനടത്തെന്നെ - വേഗമേ

ബലഹീനത വരുമ്പോള്‍
തുണച്ചാശ്വസിപ്പിക്കെന്നെ
പരലോകാനന്ദം കാട്ടുക - വേഗമേ (മാ..)