ആരാധനാ ആരാധനാ

ആരാധനാ ആരാധനാ ആരാധനാ ആരാധനാ

എന്‍ പ്രേമഗീതമാം എന്‍ യേശു നാഥാ നീ (2)
എന്‍ ജീവനെക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക് (2) (ആരാധനാ..)

തുല്യം ചൊല്ലാന്‍ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ (2)
ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാര്‍വില്‍ ചാരുന്നു ഞാന്‍ (2) (ആരാധനാ..)

നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചീടാന്‍ ആവതില്ല ആര്‍ക്കുമേ (2)
സ്നേഹമേ പ്രേമമേ നിന്നില്‍ ഞാനും ചേര്‍ന്നിടുന്നു (2) (ആരാധനാ..)