പെന്തെക്കൊസ്തിന്‍

പെന്തെക്കൊസ്തിന്‍ വല്ലഭനേ - എഴുന്നരുള്‍ക

നിന്‍ ദാനം യാചിക്കുന്ന - നിന്‍ ദാസരിന്നുള്ളത്തില്‍
ചിന്തും തീജ്വാലയൊത്ത - തിരു പ്രസന്നതയോടെ (പെന്തെ..)

വിശ്വാസം സ്നേഹം ആശയും അഗതികള്‍ക്കു
മേലില്‍ നിന്നയയ്ക്കണമേ
നിന്‍ ശ്വാസം ഇല്ലായെങ്കില്‍ - നിര്‍ജ്ജീവ രൂപം ഞങ്ങള്‍
നീ താമസം ചെയ്യല്ലേ - ശക്തി പകര്‍ന്നീടുവാന്‍ (പെന്തെ..)

പേരല്ലാതൊന്നുമില്ലയ്യോ - നിലകളെല്ലാം
പിഴച്ചപമാനമായയോ
എല്ലാ മനസ്സുകളും - ഓരോ നില തിരിഞ്ഞു
ഒരു മനമെന്ന ശക്തി - ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ സ്വാമി (പെന്തെ..)

കല്ലായ നെഞ്ചുകളെല്ലാം - ഉരുക്കണമേ
കാടെല്ലാം വെട്ടിക്കളക
എല്ലാ വഞ്ചനകളും - ഇല്ലാതെയാക്കേണമേ
ഏവര്‍ക്കും അനുതാപം - അനുഗ്രഹിച്ചീടേണമേ (പെന്തെ..)

പാപത്തിന്നുറവകളെ - അടയ്ക്കേണമേ
പരിശുദ്ധി ജനിപ്പിക്കുകേ
താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ - യേശുവേ പിന്തുടരാന്‍
സത്യ ക്രിസ്തവരായി - കാക്കേണം അടിയാരെ (പെന്തെ..)