പാദം വന്ദനമെ

പാദം വന്ദനമെ - തിരുകൃപ പാപിക്കു ധനമെ-

പാരിതില്‍ തിരുവേദം അരുളി ഭരിക്കും അത്ഭുതനേ
ദൈവസുതനേ കൃപാകരനേ ക്രിസ്തോ തിരു - പാദം..

വാക്കിനുള്ളടങ്ങാത്ത മഹത്വമുടയ രാജാവേ
ശക്തിമാനേ ദയവാനേ ക്രിസ്തോ തിരു - പാദം..

മാനുഷര്‍ക്കുയിര്‍ നല്‍കിയ രക്ഷകാ നയശീലാ
മാനുവേലാ അനുകൂലാ ക്രിസ്തോ തിരു - പാദം..

പാപം നീക്കി ശുദ്ധാവിയാല്‍ ഉപദേശിക്കുന്നോനേ
പുണ്യവാനേ ഗുണവാനേ ക്രിസ്തോ തിരു - പാദം..

പാദത്തില്‍ പണിഞ്ഞോരെ നിത്യവും പാലിക്കുന്നോനേ
സത്യവാനേ സ്നേഹവാനേ ക്രിസ്തോ തിരു - പാദം..