കര്‍ത്താവു ഭവനം പണിയാതെ

കര്‍ത്താവു ഭവനം പണിയാതെ വന്നാല്‍
നിഷ്ഫലമാകും പ്രയത്നമെല്ലാം
കര്‍ത്താവ് നഗരം കാക്കാതെ പോയാല്‍
കാവല്‍ വെറുതെയാകും

കര്‍ത്താവു വിളകള്‍ നല്‍കാതിരുന്നാല്‍
കൃഷികള്‍ പാഴ് വേലയാകും
കര്‍ത്താവു സൗഖ്യം നല്‍കാതിരുന്നാല്‍
ചിതിത്സാവിധികള്‍ വ്യര്‍ത്ഥം

കര്‍ത്താവ് ജ്ഞാനം നല്‍കാതിരുന്നാല്‍
ജീവിതം കൂരിരുളാകും
കര്‍ത്താവ് ദയവായ് ക്ഷമിക്കാതെ വന്നാല്‍
പാപം ഭയാനകമാകും