വരസുന്ദര - പരമണ്ഡല

വരസുന്ദര - പരമണ്ഡല പര-
നേശുനാഥനേ-വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍

സ്തുതിമംഗളം ജയമംഗളം
നിനക്കേ യഹോവായേ

ധരമണ്ഡലം - പരമണ്ഡലം
സൃഷ്ടിചെയ്ത ദേവനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

നരദേവനേ - ഗുരുനാഥനേ
നരരക്ഷകര്‍ത്തനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

പശുക്കൂടതില്‍ - മുഴുക്കാടതില്‍
നരനായ കര്‍ത്തനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

നരര്‍ക്കായൊരു - ബലിയായ ദേ-
വനേ പ്രിയകര്‍ത്തനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

മുറിവഞ്ചിനാല്‍ - നര-പഞ്ചപാ
തകം തീര്‍ത്ത കര്‍ത്തനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

തവഭക്തരിന്‍ - ജപം താതന്‍ മുന്‍
ശുഭമാക്കും കര്‍ത്തനേ
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)

പരമാസനം - കരുണാസനം
വഴിനിന്‍ സഭയിതില്‍
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍ - (സ്തുതി..)