ആത്മാവില്‍ വരമരുളിയാലും

ആത്മാവില്‍ വരമരുളിയാലും
ആപാദം കനിവരുളിയാലും
യേശുവെന്‍ ആത്മാവില്‍ ആദ്യ സങ്കീര്‍ത്തനം
പാടുന്ന ദിവ്യ സ്വരൂപം
ഭൂലോക പാപങ്ങളെല്ലാമകറ്റുന്ന
കൈവല്യ സൂര്യ പ്രകാശം
ഈ വിശ്വമാകേ നിന്നെ സ്തുതിപ്പൂ (2)
ഹല്ലേലൂയാ ഹാല്ലേലൂയാ

ധ്യാനജപനാദം പുതിയ വെളിവേകി
തിരുവചന ഗീതം പുതിയ വഴി കാട്ടി (2)
ആ മാര്‍ഗ്ഗമണെന്‍റെ ആലംബമെന്നും
അഖിലജനമഹിതമനസ്സറിയുന്നിതെന്നും (2)
ഈ സത്യമെന്നെ നയിക്കുന്നു നിത്യം
പാടുന്നു പാടുന്നിതാവേശമോടെ (2) (ആത്മാവില്‍..)

പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ സുകൃതവഴി നേടി
തിരുനടയിലെല്ലാം ഒലിവിലകളാടി
ഈ ശാന്തിയാണെന്റെ ആത്മാവിലെന്നും
തമസകലും അമലമനസ്സറിയുന്നിതെന്നും
ഈ ശക്തി എന്നെ ഉണര്‍ത്തുന്നു നിത്യം
പാടുന്നു പാടുന്നിതാവേശമോടെ (2) (ആത്മാവില്‍..)