പാഹിമാം ദേവ ദേവാ

പാഹിമാം ദേവ ദേവാ
പാവനരൂപാ

മോഹവാരിധിതന്നില്‍ കേവലം വലയുന്ന
ദേഹികള്‍ക്കൊരു രക്ഷാനൗകയോ പരമേശാ

ക്ഷാമ സങ്കടം നീക്കി പ്രാണികള്‍ക്കനുവേലം
ക്ഷേമജീവിതം നല്‍കും പ്രേമഹര്‍മ്മ്യമേ ദേവാ

നിത്യജീവനെനുള്ളില്‍ സത്യമായ് ഉളവാക്കാന്‍
സ്തുത്യമാം പുതുജന്മം ദത്തം ചെയ്തോരു നാഥാ