ആത്മാവേ വന്നു എന്റെ

ആത്മാവേ വന്നു എന്റെ മേല്‍ നീ ഉദിക്കേണമേ
എന്‍ ശീതമുള്ള മനസ്സില്‍ നിന്‍ സ്നേഹം വരട്ടെ.

ലൌകിക സ്നേഹം വര്‍ദ്ധിച്ചു ഞാന്‍ ക്ഷീണനായ്‌ വന്നു;
നിന്‍ ദിവ്യദാനം തരാഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ തീരെ നശിച്ചു.

ദിനെ ദിനെ ഞാന്‍ ചാകുന്നു എന്‍ സ്നേഹം എവിടെ
കര്‍ത്താവു പൂര്‍ണ്ണ ഗുണവാന്‍ ഞാന്‍ പാപി എന്നത്രേ.

എന്‍ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ എന്‍ ഉള്ളില്‍ കത്തിച്ചാല്‍
ഞാന്‍ തൃപ്തനായ്‌ ശുദ്ധാത്മാവേ നീ വാഴ്ത്തപ്പെടുക