ബലിയായ്‌ തിരുമുന്‍പില്‍ നല്‍കാന്‍

ബലിയായ്‌ തിരുമുന്‍പില്‍ നല്‍കാന്‍, അടിയന്‍റെ അനുതാപഗാനം
അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അതുമാത്രം അനശ്വരം
ഇടയന്‍റെ വഴി തേടി പാടും, ഇടറുന്ന ഹൃദയാര്‍ദ്രഗാനം
അവിടുത്തെ അള്‍ത്താര അതുമാത്രം ആശ്രയം

ഇരുള്‍ വീഴും പാതയില്‍ മെഴുതിരി നാളമായ്‌
തെളിയുന്ന സത്യമേ, ഉലകിന്‍റെ നിത്യതേ
നാദമായ്‌, രൂപമായ്‌, വിശ്വതേജോശില്പിയായ്‌
ദുഖമെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങും നിര്‍ധനന്‍റെ മിത്രമായ്
ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കുമോ, ഈ അര്‍ത്ഥന കാണുമോ
അഭയമേശുവിലനുദിനം 

പതിതന്‍റെ പാട്ടിലും പരിശുദ്ധ ഭാവമായ്‌
നിറയുന്ന പുണ്യമേ, പരമ ദയാനിധേ
ത്യാഗമായ്, സ്നേഹമായ്‌, എകരക്ഷാമാര്‍ഗമായ്‌
പാപഭൂവില്‍ വീണു കേഴും ദുഃഖിതന്‍റെ നാഥനായ്
ഈ യാചന കേള്‍ക്കുമോ, ഈ വേദന കാണുമോ
ശരണമേശുവിലനുദിനം