യേശുവിനെ സ്തുതി നീ

യേശുവിനെ സ്തുതി നീ എന്‍ മനമേ
യേശുവിനെ സ്തുതി നീ-ക്രിസ്തു യേശു..

നാശമില്ലാ സ്വര്‍ഗ്ഗ-വാസിയാം ദൈവ
നന്ദനനാം പര-മേശ്വരനായ-യേശു..

നാകഭൂ നരക ത്രി-ലോകസ്രഷ്ടാ
നരദേഹികള്‍ക്കൊരു നവ-ലോകമുണ്ടാക്കും-യേശു..

ബെതലേ ജനിച്ചു ന-സ്രേതലേ വളര്‍ന്നു
യരുശലേ മരിച്ചുയിര്‍-ശ്രേയ-
സ്സോടു ധരിച്ച-യേശു..

പാപികള്‍ക്കരുള്‍ തരു-വാനിഹ-വസിച്ചു
ദീപവഴിയെ നര-ര്‍ക്കായിഹ-തെളിച്ച-യേശു..

ബോധിച്ച സകലവും-സാധിച്ചിടാനും
മോദിച്ചു രക്ഷ സം-ബാദിച്ചിടാനും-യേശു..

വേദവചനപ്പൊരുള്‍ബോധമാവാനും
ബാധകവൈരി നി-പാതനാവാനും-യേശു..