ആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേ

ആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേ
അനശ്വരനായ തമ്പുരാനേ
അങ്ങേ സന്നിധിയില്‍ അര്‍പ്പിക്കും ഈ കാഴ്ചകള്‍
അവിരാമം ഞങ്ങള്‍ പാടാ
ആരാധന (2) നാഥാ ആരാധന

ഈ തിരുവോസ്തിയില്‍ കാണുന്നു ഞാന്‍
ഈശോയേ നിന്‍ ദിവ്യരൂപം
ഈ കൊച്ചുജീവിതം ഏകുന്നു ഞാന്‍
ഈ ബലിവേദിയില്‍ എന്നും
അതിമോദം ഞങ്ങള്‍ പാടാം
ആരാധന (2) നാഥാ ആരാധന

ഈ നിമിഷം നിനക്കേകിടാനായ്
എന്‍ കയ്യില്‍ ഇല്ലൊന്നും നാഥാ
പാപവും എന്നുടെ ദുഃഖങ്ങളും
തിരുമുമ്പിലേകുന്നു നാഥാ
അതിമോദം ഞങ്ങള്‍ പാടാം
ആരാധന (2) നാഥാ ആരാധന