നിന്‍ നന്മകള്‍ കാരുണ്യവും

നിന്‍ നന്മകള്‍ കാരുണ്യവും
ഒരാണ്ടു കൂടെ ദൈവമേ
ലഭിച്ച ഞങ്ങള്‍ ഏവരും
വന്ദിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്യുമേ

മഹാ സമ്പൂര്‍ണ്ണ യാഗമേ
എന്‍ പാപഭാരം താങ്ങുകേ
പിമ്പുള്ളതെല്ലാം തള്ളി ഞാന്‍
മുമ്പോട്ടു യാത്ര ചെയ്യുമേ

ഈ അന്ധകാര ലോകത്തില്‍
നീ പാത ശോഭിപ്പിക്കുകേ,
വല്ലാത്ത ആത്മയുദ്ധത്തില്‍
വെന്നീടുവാന്‍ തുണയ്ക്കുകേ

എന്‍ ശക്തി സൌഖ്യം ഭാഗ്യവും
നീ ആകണം ദയാപരാ;
ഞാന്‍ സഞ്ചരിപ്പാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗവും
നീ ആകണം രക്ഷാകരാ

വിശ്വസ്തന്‍ ശുദ്ധനായെന്നും
നിന്‍ സ്വന്തം ഞാനായീടേണം;
അന്ത്യം വരെ നിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം
എന്നോടുണ്ടായിരിക്കണം

മേല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ കനാന്‍ നാടതില്‍
മഹോന്നതാസനത്തിന്‍ മുന്‍
ഞാന്‍ വന്നു ചേരുവോളവും
തുണയ്ക്കണം സദാ ഭവാന്‍