പാടും ഞാന്‍ യേശുവിന്

പാടും ഞാന്‍ യേശുവിന്
ജീവന്‍ പോവോളം നന്ദിയോടെ

പാടും ഞാനെന്നകതാരിലനുദിനം
വാഴും ശ്രീയേശുവിന്- ഒരു
കേടും കൂടാതെന്നെ പാലിക്കും നാഥനെ
പാടി സ്‌തുതിക്കുമെന്നും

സ്വന്തജനമായ യൂദന്‍മാരെ തള്ളി-
യന്ധതയില്‍ കിടന്നു - ബഹു
സന്താപത്തോടുഴന്നിടും പുറജാതി
സന്തതിയെ വീണ്ടോനേ

കാട്ടൊലിവിന്‍ ശാഖയായിരുന്നയെന്നില്‍
നല്ല ഫലം നിറപ്പാന്‍ - അവന്‍
വെട്ടിയിട്ടണച്ചെന്നെ നല്ലൊലിവിന്‍ തരു-
വോടതു ചിന്തിച്ചെന്നും

കണ്‍മണിപോലെന്നെ ഭദ്രമായ് നിത്യവും
കാവല്‍ ചെയ്‌തീടാമെന്നും - തന്റെ
കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നടത്തിടാമെന്നതും
ഓര്‍ത്തതിമോദമോടെ

കാന്തനിവനതി മോദമോടെ മേഘ -
വാഹനത്തില്‍ കയറി - തന്റെ
കാന്തയോടുല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനെഴു-
ന്നള്ളുന്നതോര്‍ത്തുകൊണ്ടും