കൃപാരക്ഷണ്യം

കൃപാരക്ഷണ്യം നല്‍കുകേ
കടാക്ഷിച്ചെന്നെ ചേര്‍ക്കുകേ
അല്ലെങ്കില്‍ നാശമാകുമേ
എന്‍ യേശു നാഥനേ

എന്‍ യേശു നാഥനേ
എന്നെ കൈക്കൊള്ളുകേ,
എന്‍ പേര്‍ക്കു യാഗം ആയോനേ
എന്നെ കൈക്കൊള്ളുകേ

മാ പാപി ഞാന്‍, അയോഗ്യനാം
എന്‍ പേര്‍ക്കു ചോര വാര്‍ത്തോനേ,
മഹാശക്താ എന്‍ രക്ഷയാം
എന്‍ യേശു നാഥനേ (എന്‍ യേശു നാഥനേ..)

എന്‍ ഭക്തി തീര്‍ച്ചയും സദാ
നിസ്സാരമായിപ്പോകുന്നേ;
നിന്‍ നാമം മൂലം രക്ഷ താ,
എന്‍ യേശു നാഥനേ (എന്‍ യേശു നാഥനേ..)

നിന്‍ പാദത്തിങ്കല്‍ വീഴുന്നേന്‍
നിന്‍ പ്രീയം പോലെ ചെയ്ക നീ
രക്ഷണ്യ പൂര്‍ത്തിക്കായ്‌ വന്നേന്‍
എന്‍ യേശു നാഥനേ (എന്‍ യേശു നാഥനേ..)