ഈശോയെന്‍ ജീവാധിനായകാ

ഈശോയെന്‍ ജീവാധിനായകാ
എന്‍ ആശകള്‍ക്കാരാധ്യനായ നാഥാ (2)
നീയെന്‍ സര്‍വ്വവുമെന്ന് ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍
ഹാ! എന്‍ ഹൃദയം തുടിച്ചിടുന്നു
ഹൃദയം തുടിച്ചിടുന്നു (ഈശോ..)

നീ തന്നെയാണെന്റെ ജീവശക്തി
നീയല്ലാതസ്ഥിത്വമില്ലയെന്നില്‍ (2)
കണ്ണിന്നു കൌതുകം നിന്‍ ദര്‍ശനം
കാതിന്നു കോമളരാഗവും നീ
രാഗവും നീ (ഈശോ..)

നാവിന്നു നല്‍ പൂം പുതു മധുവും
നാഥാ നീയല്ലാതെ വേറെയില്ല (2)
അത്യാശയോടെന്റെ ബുദ്ധി തേടും
സത്യവുമായതിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗവും നീ
മാര്‍ഗ്ഗവും നീ (ഈശോ..)