എമ്മാനുവേല്‍ എമ്മാനുവേല്‍

എമ്മാനുവേല്‍ എമ്മാനുവേല്‍
നിന്നോടുകൂടെ വാഴുന്നു
രാവും പകലും വാഴുന്നു
ദൈവം നിന്നില്‍ വാഴുന്നു

ആകാശത്തെങ്ങും തേടേണ്ട നീ
താഴേയീഭൂവിലും തേടേണ്ട നീ
കനിവിന്‍ നാഥന്‍ സ്നേഹസ്വരൂപന്‍
എന്നും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്
ഇന്നു നിന്റെ മാനസം നീ തുറന്നിടില്‍
എന്നും എന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും

ഭൂമിയില്‍ ഏകനാണെന്നോര്‍ക്കേണ്ട നീ
ദുഃഖങ്ങള്‍ ഓരോന്നോര്‍ത്തു കേഴേണ്ട നീ
സ്നേഹിതനായി സാന്ത്വനമായി
ദൈവമെന്നും കൂടെയുണ്ട്
ഇന്നു നിന്റെ മാനസം നീ തുറന്നിടില്‍
എന്നും എന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും