മാംസം വര്‍ജ്ജിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങള്‍


വിഭൂതി തിരുനാള്‍
ദുഃഖവെള്ളി.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും.