മൗലിക സുകൃതങ്ങള്‍ നാല്‌


1    വിവേകം


2. നീതി


3. ആത്മശാന്തി


4. മിതത്വം