പ്രധാന പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ മൂന്ന്‌


1    നോമ്പ്


2. പ്രാര്‍ത്ഥന


3. ധര്‍മ്മദാനം (മത്താ. 6:1-18)