കടമുള്ള ദിവസങ്ങള്‍

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും.
പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്‍റെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോപണം - ആഗസ്റ്റ്‌ 15.
ക്രിസ്തുമസ്‌-ഡിസംബര്‍ 25.