തിരുപ്പട്ടം


ദൈവജനത്തില്‍ നിന്നും ദൈവജനത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്താല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ യേശുവിന്‍റെ ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു ദൈവജനത്തെ പഠിപ്പിക്കാനും വിശുദ്ധീകരിക്കാനും നയിക്കാനും വേണ്ട അനുഗ്രഹവും അധികാരവും നേടുന്ന കൂദാശയാണ്‌ തിരുപ്പട്ടം (ഹെബ്രാ. 5:1, യോഹ. 15:16).