യേശുക്രിസ്തു ഉയര്‍ത്തു ജീവിക്കുന്നു

യേശുക്രിസ്തു ഉയര്‍ത്തു ജീവിക്കുന്നു
പരലോകത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു
ഇഹലോകത്തില്‍ താനിനി വേഗംവരും
രാജരാജനായ് വാണിടുവാന്‍

ഹാ......ഹല്ലേലൂയ്യാ ജയം ഹല്ലേലൂയ്യാ
യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നു (2)

കൊല്ലുന്ന മരണത്തിന്‍ ഘോരതര
വിഷപ്പല്ലു തകര്‍ത്തതിനാന്‍ .....
ഇനിതെല്ലും ഭയമെന്യേ മൃത്യുവിനെ നമ്മള്‍
വെല്ലുവിളിക്കുകയാം (ഹാ ഹല്ലേലുയ്യ)

എന്നേശു ജീവിക്കുന്നതാനതായതിനാല്‍
ഞാനുമെന്നേയ്ക്കും ജീവിക്കയാം--
ഇനി തന്നെ പിരിഞ്ഞൊരു
ജീവിതമില്ലെനിക്കെല്ലാമെന്നേശുവത്രേ (ഹാ ഹല്ലേലുയ്യ...)

മന്നിലല്ലെന്‍  നിത്യവാസമെന്നേശുവിന്‍
മുന്നില്‍ മഹത്വത്തിലാം
ഇനി വിണ്ണില്‍ ആ വീട്ടില്‍ ചെന്നെത്തുന്ന
നാളുളെണ്ണി ഞാന്‍ പാര്‍ത്തിടുന്നു. (ഹാ ഹല്ലേലുയ്യ....)