ദൈവികപുണ്യങ്ങള്‍ മൂന്ന്‌

1. വിശ്വാസം


2. ശരണം


3. ഉപവി