സ്ഥൈര്യലേപനം


പരിശുദ്ധാരൂപിയെ നമുക്ക്‌ നല്‍കി ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സാക്ഷികളും ആക്കിത്തീര്‍ക്കുന്ന ഒരു കൂദാശയാകുന്നു‍ സ്ഥൈര്യലേപനം.