ഉപവാസദിനങ്ങള്‍


വിഭൂതി ബുധന്‍.
ദുഃഖവെള്ളി (കാനോന്‍ നിയമം 1249).
(ആഗമനകാലത്തും തപസ്സുകാലത്തും ഉപവസിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌)