അനുരഞ്ജനകൂദാശ സ്വീകരണത്തിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അഞ്ച്‌

പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ഓര്‍ക്കുന്നത്‌.
പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്‌.
മേലില്‍ പാപം ചെയ്കയില്ലെന്ന്‌‌ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്‌.
ചെയ്തുപോയ മാരകപാപങ്ങള്‍ വൈദികനെ അറിയിക്കുന്നത്‌.
വൈദികന്‍ കല്‍പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം നിറവേറ്റുന്നത്‌.