മനുഷ്യന്‍റെ അന്ത്യങ്ങള്‍ നാല്‌1    മരണം


2. വിധി


3. സ്വര്‍ഗ്ഗം


4. നരകം