നിന്‍ ദാനം ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചു

നിന്‍ ദാനം ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചു
നിന്‍ സ്നേഹം ഞാന്‍ രുചിച്ചറിഞ്ഞൂ  (2)

യേശുവേ എന്‍ ദൈവമേ
നീയെന്നും മതിയായവന്‍ (2)  (നിന്‍ ദാനം......)

യേശു എനിക്കു ചെയ്ത
നന്മകളോര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ (2)
നന്ദികൊണ്ടെന്‍ മനം പാടീടുമേ
സ്തോത്രഗാനത്തിന്‍ പല്ലവികള്‍ (2) (നിന്‍ ദാനം.......)

ദൈവമേ നിന്‍ സ്നേഹം
എത്രനാള്‍ തളളിനീക്കി (2)
അന്നു ഞാന്‍ അന്യയായി അനാഥനായ്
എന്നാലിന്നോ ഞാന്‍ ധന്യയായ് (2)    (നിന്‍ ദാനം...)

എന്‍ ജീവന്‍ പോയെന്നാലും
എനിക്കതില്‍ ഭാരമില്ല (2)
എന്‍ ആത്മാവിനു നിത്യജീവന്‍
എന്നേശു ഒരുക്കിയല്ലോ (2)    (നിന്‍ ദാനം...)

നിത്യത ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍
എന്‍ ഹൃത്തടം ആനന്ദിക്കും (2)
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം
വിശ്വാസക്കണ്ണാല്‍ കണ്ടിടുന്നു.(2)   (നിന്‍ ദാനം...)