ദൈവലക്ഷണങ്ങള്‍


തന്നാല്‍ താനായിരിക്കുന്നു‍.
അനാദിയായിരിക്കുന്നു.
അശരീരിയായിരിക്കുന്നു‍.
സര്‍വ്വനന്‍മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നു‍.
സകലത്തിനും ആദികാരണമായിരിക്കുന്നു.
സര്‍വ്വ വ്യാപിയായിരിക്കുന്നു.