വിവാഹം

യേശു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും, പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും സമര്‍പ്പണത്തിലും വളരുവാനും, ജനിക്കുന്ന മക്കളെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെയും സഭയുടെയും പ്രബോധനമനുസരിച്ച്‌ വളര്‍ത്തുവാനും വേണ്ട കൃപാവരം നല്‍കുന്ന കൂദാശയാണ്‌ വിവാഹം (എഫേ. 5:25,  യോഹ. 13: 13-15; 15:13).