മൂലപാപങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരായ പുണ്യങ്ങളും1     നിഗളം   (അഹങ്കാരം)     എളിമ (വിനയം)
2     ദ്രവ്യാഗ്രഹം     ഔദാര്യം
3     മോഹം     (വിഷയാസക്തി)     അടക്കം
4     കോപം     ക്ഷമ
5     കൊതി     പതം  (മിതഭോജനം)
6     അസൂയ     ഉപവി (പരസ്നേഹം)
7     മടി     ഉത്സാഹം  (ഗലാത്യര്‍ 5:19-21)