പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദാനങ്ങള്‍ ഏഴ്‌

ജ്ഞാനം    2. ബുദ്ധി    3. ആലോചന    4. ആത്മശക്തി    5. അറിവ്‌    6. ഭക്തി    7. ദൈവഭയം (1കൊറി.12:1-11)