പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഫലങ്ങള്‍ പന്ത്രണ്ട്‌

1     ഉപവി   
2     ആനന്ദം    
3     സമാധാനം   
4     ക്ഷമ    
5     സഹനശക്തി   
6     നന്‍മ


7     കനിവ്‌


8     സൗമ്യത


9     വിശ്വാസം


10     അടക്കം


11     ആത്മസംയമനം


12     കന്യാവ്രതം(ഗലാത്യര്‍ 5:22-23)