കാരുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ പതിനാല്‌


 1. വിശക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്‌.

 2. ദാഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ കുടിക്കാന്‍ കൊടുക്കുന്നത്‌.

 3. വസ്ത്രമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത്‌.

 4. പാര്‍പ്പിടമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ പാര്‍പ്പിടം കൊടുക്കുന്നത്‌.

 5. രോഗികളെയും തടവുകാരെയും സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്‌.

 6. അവശരെ സഹായിക്കുന്നത്‌.

 7. അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌.

 8. സംശയമുള്ളവരുടെ സംശയം തീര്‍ക്കുന്നത്‌.

 9. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്‌.

 10. തെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്തുന്നത്‌.

 11. ഉപദ്രവങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുന്നത്‌.

 12. അന്യരുടെ കുറവുകള്‍ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നത്‌.

 13. മരിച്ചവരെ അടക്കുന്നത്‌.

 14. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും മരിച്ചവര്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്‌.