അനുതപിച്ചീടുവിനെല്ലാരും

അനുതപിച്ചീടുവിനെല്ലാരും സ്വര്‍ഗ്ഗ-
രാജ്യം സമാഗതമായ്
ദൈവികരാജ്യം കൈവരിക്കാന്‍
സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിപ്പിന്‍

പാപങ്ങളില്‍ നിന്നു പിന്തിരിയൂ മേലില്‍-
നല്‍വഴി തേടിടുവിന്‍
വെടിയുവിനെല്ലാ തിന്മകളും എന്നും
നന്മകള്‍ ചെയ്തിടുവിന്‍

മലിനതയെല്ലാം കഴുകിടുവിന്‍ അനു-
താപത്തിന്‍ മിഴിനീരാല്‍
പാപവിമോചകനേശുവിനെ സ്വന്ത-
രക്ഷകനായ് വരിക്കൂ