നിര്‍മ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നില്‍

നിര്‍മ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നില്‍
നിര്‍മ്മിച്ചരുളുക നാഥാ
നേരായൊരുനല്‍ മാനസവും
തീര്‍ത്തരുള്‍കെന്നില്‍ ദേവാ

തവതിരുസന്നിധി തന്നില്‍ നിന്നും
തള്ളിക്കളയരുതെന്നെ നീ
പരിപാവനനേ എന്നില്‍ നിന്നും
തിരികെയെടുക്കരുതെന്‍ പരനെ

രക്ഷദമാം പരമാനന്ദം നീ
വീണ്ടും നല്‍കണമെന്‍ നാഥാ
കന്മഷമിയലാതൊരു മനമെന്നില്‍
ചിന്മയരൂപാ തന്നിടുക