സ്തുതി സ്തുതി എന്‍ മനമേ

സ്തുതി സ്തുതി എന്‍ മനമേ
സ്തുതികളിലുന്നതനേ-നാഥന്‍
നാള്‍തോറും ചെയ്യും നന്മകളോര്‍ത്തു
പാടുക നീ എന്നും മനമേ-

അമ്മയെപ്പോലെ താതന്‍
താലോലിച്ചണച്ചീടുന്നു
സമാധാനമായ് കിടന്നുറങ്ങാന്‍
തന്റെ മാര്‍വ്വില്‍ ദിനം ദിനമായ്

കഷ്ടങ്ങളേറീടിലും
എനിക്കേറ്റമടുത്ത തുണയായ്
ഘോരവൈരിയിന്‍ നടുവിലവന്‍
മേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ

ഭാരത്താല്‍ വലഞ്ഞീടിലും
തീരാരോഗത്താല്‍ അലഞ്ഞീടിലും
പിളര്‍ന്നീടുമൊരടിപ്പിണരാല്‍
തന്നിടുന്നു രോഗസൗഖ്യം