നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി ദൈവമേ

നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി ദൈവമേ
നിത്യവും നിത്യവും നന്ദി ദൈവമേ
അങ്ങു തന്ന ദാനത്തിന് നന്ദിയേകിടാം
അങ്ങു തന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദിയേകിടാം

നന്മരൂപനേ, നല്ല ദൈവമേ
അങ്ങു തന്ന മോദത്തിന് നന്ദിയേകിടാം
അങ്ങു തന്ന ദുഃഖത്തിന് നന്ദിയേകിടാം
നന്മരൂപനേ, നല്ല ദൈവമേ

ലാഭനഷ്ടമെന്തിനും നന്ദിയേകിടാം
നേട്ടം കോട്ടം എന്തിനും നന്ദിയേകിടാം
നന്മരൂപനേ, നല്ല ദൈവമേ

ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, ശക്തിക്കായ് നന്ദിയേകിടാം
സിദ്ധി, മുക്തി, തൃപ്തിക്കായ് നന്ദിയേകിടാം
സ്നേഹരൂപനേ, സര്‍വ്വശക്തനേ

കാഴ്ച തന്ന നാഥന് നന്ദിയേകിടാം
കേഴ്വി തന്ന നാഥന് നന്ദിയേകിടാം
കരങ്ങള്‍ കൂപ്പിടാം നന്ദിയേകിടാം