പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ

പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ
കര്‍ത്താവേ എന്‍ യാചന നല്‍കണമേ

പുത്രന്റെ നാമത്തില്‍ ചോദിക്കും
കാര്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരം തന്നരുളാം
എന്നുള്ളോരു വാഗ്ദത്തം പോല്‍ ദയവായ് .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

താതനും മാതാവും നീയെനിക്കല്ലാതെ
ഭൂതലം തന്നിലില്ലേ വേറാരുമെന്‍
ആതങ്കം നീക്കിടുവാന്‍ .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

നിത്യതയില്‍ നിന്നുള്ളത്യന്ത
സ്നേഹത്താല്‍ ശത്രുതയെ അകറ്റി
എനിക്കു നീ പുത്രത്വം തന്നതിനാല്‍ .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

സ്വന്ത കുമാരനെ ആദരിയാതെന്മേല്‍
സിന്ധു സമം കനിഞ്ഞ
സംപ്രീതിയോര്‍ത്തന്തികെ ചേര്‍ന്നിടുന്നേന്‍ .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

ഭൃത്യരനേകരിന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു നീ
ഉത്തരം നല്‍കിയതോര്‍ത്തത്യാദരം
തൃപ്പാദം തേടിടുന്നേന്‍ .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

കള്ളന്റെ യാചന കേട്ടുള്ളലിഞ്ഞ നിന്‍
തുല്യമില്ലാ ദയയോര്‍ത്തിതാ വന്നേന്‍
നല്ലവനേ സദയം .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)

യേശുവിന്‍ മൂലമെന്‍ യാചന നല്‍കുകെ-
ന്നാശയില്‍ കെഞ്ചിടുന്നേനല്ലാതെന്നില്‍
ലേശവും നന്മയില്ലേ .. (പ്രാര്‍ത്ഥന)