ആകാശമേ കേള്‍ക്ക

ആകാശമേ കേള്‍ക്ക ഭൂമിയെ ചെവിതരിക
ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി
അവര്‍ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു

കാള തന്റെ ഉടയവനെ
കഴുത തന്റെ യജമാനന്റെ
പുല്‍ത്തൊട്ടി അറിയുന്നല്ലോ
എന്‍ ജനമറിയുന്നില്ല

അകൃത്യഭാരം ചുമക്കും ജനം
ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ മക്കള്‍
വഷളായി നടക്കുന്നവര്‍
ദൈവമാരെന്നറിയുന്നില്ല

ആകാശത്തിന്‍ പെരിഞ്ഞാറയും
കൊക്കും മീവല്‍ പക്ഷിയും
അവ തന്റെ കാലമറിയും
എന്‍ ജനമറിയുന്നില്ല