നിന്റെ തകര്‍ച്ചയില്‍ ആശ്വാസമേകാന്‍

നിന്റെ തകര്‍ച്ചയില്‍ ആശ്വാസമേകാന്‍
നിന്റെ തളര്‍ച്ചയില്‍ ഒന്നുചേരാന്‍
നിന്നെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കാന്‍
ഇതാ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ

സ്നേഹത്തോടെന്നെ ഉദരത്തില്‍ വഹിച്ചവളല്ലോ
ത്യാഗത്തോടെന്നെ കൈകളില്‍ താങ്ങിയോളല്ലോ
നിന്‍ വേദനയില്‍ നിന്‍ സഹനത്തീയില്‍
വിങ്ങി വിതുമ്പും നിന്റെ ഹൃദയകോണില്‍
നിര്‍മ്മല സ്നേഹത്തെളിനീര്‍ നല്‍കാന്‍
ഇതാ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ

തിരുക്കുടുംബത്തിന്‍ നാഥയാണമ്മ
തിരുസഭയുടെ നാഥയാണമ്മ
നിത്യം പരുശുദ്ധമറിയമാണമ്മ
ഇതാ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ

പാപികള്‍ക്കെന്നും ആശ്രയമായവളല്ലോ-
പാപികള്‍ക്കായെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നവളല്ലോ
പാപച്ചേറ്റില്‍ നീ പിടയുമ്പോള്‍
സാന്ത്വനമേകാന്‍ നിന്‍ കണ്ണീരൊപ്പാന്‍
നിന്നെ എന്നും മാറോചേര്‍ക്കാന്‍
ഇതാ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ